Tag: Con người Singapore
“Chúng tôi được dạy dỗ là phải tiếp tục tiến bước và không thắc mắc quá nhiều”, một chuyên gia nghiên cứu của Viện nghiên cứu chính sách Leong Chan-Hoong nói với Bloomberg...