Chương trình giáo dục tiểu học

Fri, 21.06.2013 16:27

Chương trình giáo dục tiểu học được chia ra làm 2 cấp Giáo dục tiểu học cấp thấp: Từ lớp 1 đến lớp 4 Học sinh có thể được vào bất kỳ lớp 1 nào. Từ lớp 2 trở lên, học sinh được xếp hạng cả khối học, học sinh giỏi vào lớp giỏi, học sinh đuối vào lớp đuối hơn. Giáo dục tiểu học cấp cao: Từ lớp 5 đến lớp 6 Trong hai năm này học sinh không được chuyển lớp chuyển trường. Đối với học sinh quốc tế: Học sinh đủ 7 tuổi được nhận thẳng vào lớp 1 không qua kiểm tra học lực. Học sinh từ 8 tuổi trở lên buộc phải thi kiểm tra học lực qua kỳ thi AEIS.

Chương trình giáo dục tiểu học được chia ra làm 2 cấp

Giáo dục tiểu học cấp thấp: Từ lớp 1 đến lớp 4

Học sinh có thể được vào bất kỳ lớp 1 nào. Từ lớp 2 trở lên, học sinh được xếp hạng cả khối học, học sinh giỏi vào lớp giỏi, học sinh đuối vào lớp đuối hơn.

Giáo dục tiểu học cấp cao: Từ lớp 5 đến lớp 6

Trong hai năm này học sinh không được chuyển lớp chuyển trường.

Đối với học sinh quốc tế: Học sinh đủ 7 tuổi được nhận thẳng vào lớp 1 không qua kiểm tra học lực. Học sinh từ 8 tuổi trở lên buộc phải thi kiểm tra học lực qua kỳ thi AEIS.

comments powered by Disqus